Servicio de Formación del Profesorado
Consulta de notas de Capacitación y Diploma de Mestre - Prueba 20 de febrero
0+DNI

Data de publicació de notes de Capacitació en Llengües Estrangeres i Diploma de Mestre: 17 de març de 2016.

Data de publicació de notes de Capacitació en Valencià: 14 de març de 2016.

 

Instruccions:

NIF/DNI: complete amb zeros a l'esquerra fins a nou dígits. No escriga cap lletra final.

NIE: Lletra inicial + 8 dígits (emplene amb zeros a l'esquerra entre la lletra i els dígits si cal). No escriga cap lletra final.

Si la qualificació és NO APTE, els possibles motius són:

  • No haver superat la prova.
  • No es presenta a la prova.
  • Abandona la prova.

 

Qualificacions:

  • PART ESCRITA: Puntuació sobre 100. Apte 60 punts o més.
  • PART ORAL: Puntuació sobre 18. Apte 13 punts o més.

 

Reclamacions:

Els aspirants qualificats com a "No apte" podran interposar una reclamació per registre d'entrada dirigida al Servei de Formació del Professorat.

Termini: del 15 al 31 de març de 2016.

Per a més informació pot consultar la convocatòria de les proves lliures o la convocatòria dels cursos oficials.

 

Expedició dels certificats:

A tots els aspirants aptes de les proves lliures se'ls expedirà d'ofici el certificat corresponent.

Cas dels participants dels cursos oficials:

  • Si la titulació lingüística prèvia ha sigut emesa per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s'ha superat la formació i la prova final, la certificació de la Capacitació per a l'ensenyament en Valencià és farà d'ofici, per tant els aspirants no l'hauran de sol·licitar.
  • Si el candidat té acreditat el nivell B2 de llengua o superior o ha resultat APTE en la prova de nivell B2 d'Anglés convocada pel SFP, la certificació de la Capacitació per a l'ensenyament en Llengües Estrangeres és farà igualment d'ofici.
  • Si la titulació lingüística prèvia és diferent de l'esmentades en el punt anterior i una vegada superada la formació i la prova final, els aspirants hauran de sol·licitar per registre d'entrada adreçat al Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Ivestigació, Cultura i Esport, l'expedició del Certificat de Capacitació per a l'ensenyament en Valencià, adjuntant a la sol·licitud còpia compulsada de la titulació lingüística corresponent. P.e. C1 expedit per una universitat.

Els certificats s'enviaran al correu docent de l'interessat. Cas que no dispose de correu docent, s'enviaran al correu que va fer constar en la inscripció.

 

NOTA: En la correció de la prova de Capacitació en Llengües Estrangeres: Anglés no s'han pres en consideració les preguntes repetides de resposta múltiple. La qualificació de l'apartat s'ha obtingut ponderant sobre 20 punts les 18 respostes restants.