Servei de Formació del Professorat
Jornades 24AL51ID014 - Supervivència per a l'ensenyament d'idiomes en modalitat semipresencial i a distància
Ofertat per CEFIRE d'Alacant
Dades generals
Plurilingüisme
15 de juliol de 2024
28 de juliol de 2024
12 hores
100 (més de 200 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
13 de maig de 2024
2 de juliol de 2024
10 de juliol de 2024
15/07/2024 - 10:00 a 13:00
18/07/2024 - 10:00 a 12:00
22/07/2024 - 10:00 a 12:00
28/07/2024
Ponents
Isabel Orellana Harillo
Maria Teresa Pedro Frasquet

Objectius
  • Objectius específics

  • Oferir al professorat d'EOI diferents opcions per a organitzar els (primers) cursos semipresencials i a distància.
  • Familiaritzar el professorat d'EOI amb les ferramentes corporatives de les quals disposa (Microsoft TEAMS i Aules) per a impartir cursos semipresencials i a distància.
  • Conscienciar el professorat d'EOI sobre la necessitat d'aplicar metodologies compatibles amb l'ensenyament semipresencial i a distància.
  • Familiaritzar el professorat d'EOI amb els instruments d'avaluació diferents que li ofereixen les ferramentes corporatives.
  Continguts
   • Continguts específics

   • Ús de Microsoft TEAMS i Aules com a Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA).
   • Ús de Teams per a l'e- i el b-learning aplicat a l'ensenyament de llengües.
   • Videoconferències mitjançant Teams (administrar-les i dur-les a terme).
   • Plantejament de tasques per a les diferents activitats de llengua.
   • Ferramentes d'avaluació de les quals disposa Teams.
   • Apps i altres utilitats de Teams.
   • Fòrums, Tasques, activitats, instruments d'avaluació.
   • Introducció a la creació d'activitats mitjançant H5P.
   • Ús de la ludificació (bàsica) per a motivar l'alumnat.
   Dirigit A
    • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació, especialment professorat d'EOI.
    • Personal docent i personal tècnic educatiu que preste serveis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
    • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i este personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
    Condicions
     • 1.Acompliment d'un lloc de treball relacionat directament amb la temàtica de l'activitat.
     • 2.Professorat d'especialitats docents relacionades directament amb la temàtica de l'activitat, amb preferència per al professorat d'Escoles Oficials d'Idiomes.
     • 3.Ordre d'inscripció seguint el següent criteri:
     • a) Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006), amb preferència per al personal docent d'EOI
     • b) Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
     • c) Personal inscrit en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
     • d) Resta del professorat.
     Observacions
      • Formació semipresencial amb sessions de connexió telemàtica síncrona i amb lliurament de tasques en Aules.
      • El personal de borsa de treball no podrà suposar més del 50% de participació de l'activitat.
      • Tindran preferència de participació en igualtat de condicions, aquelles persones inscrites que no estiguen cursant cap altra activitat. (Orde 65/2012)
      • Certificació: l'obtenció de l'apte implica l'assistència al 85% de les hores de formació programades.
      Termes Consultar inscripcions