Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 24CD97ES031 - Programació i robòtica. Arduino, mBot i microbit
Ofertat per CEFIRE Específic de Competència Digital Docent
Dades generals
Competència digital docent
15 d'abril de 2024
26 de maig de 2024
30 hores
40 (més de 80 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
4 de març de 2023
24 de març de 2024
8 d'abril de 2024
Ponents
Emilio Vicedo Cano

Objectius
 • Promoure estratègies que faciliten l'abordatge de desafiaments i la resolució de problemes mitjançant el pensament computacional, la intel·ligència artificial o la robòtica així com a través d'altres tecnologies digitals, valorant críticament les implicacions ètiques i ecosocials
 • Desenvolupar el pensament computacional i la creativitat.
 • Simular algorismes programats mitjançant entorns de programació visuals.
 • Adquirir les competències necessàries per a introduir la programació visual a l'aula.
 • Crear reptes i desafiaments creatius per a l'alumnat.
 • Conéixer les plataformes més usades i dotar al professorat la capacitat d'utilitzar la més adequada al seu context educatiu.
 • Adquirir una visió global per a dissenyar projectes que recullen tots els aspectes vistos en el curs.
Continguts
  • Mòdul 1. Arduino
  • Mòdul 2. Connexió i programació de sensors/actuadors bàsics
  • Mòdul 3. mBot
  • Mòdul 4. mClon
  • Mòdul 5. Micro:bit
  • Mòdul 6. Projecte final
  Dirigit A
   • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
   • Personal docent i personal tècnic educatiu que preste servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
   • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i este personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
   • Formació destinada a professorat d'Educació Secundària de l'especialitat d'Informàtica que impartisca docència en ESO o Batxillerat.
   Condicions
    • 1. Acompliment d'un lloc de treball relacionat directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 2. Professorat d'especialitats docents relacionades directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 3. Orde d'inscripció seguint el següent criteri:
    • Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal inscrit en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
    • Resta del professorat.
    Observacions
     • El curs es realitzarà en la modalitat a distància.
     • La realització de totes les tasques és obligatòria per obtindre la certificació.
     • Serà obligatori accedir a l'aula virtual del curs durant els tres primers dies des de l'inici.
     Termes Consultar inscripcions