Servei de Formació del Professorat
Jornades 24AL59IN016 - COEDUCA. Formació per a la coordinació de la convivència en: EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC (AL)
Ofertat per CEFIRE d'Alacant
Dades generals
Coeducació
17 d'abril de 2024
29 de maig de 2024
12 hores
100 (86 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
12 de febrer de 2024
20 de març de 2024
10 d'abril de 2024
Ponents
Elena Criado Calero

Objectius
 • Oferir al professorat teoria i activitats didàctiques que ajuden a descobrir els estereotips i barreres invisibles que impedixen l'igualtat d'oportunitats real.
 • Promoure i difondre les bones pràctiques en coeducació.
 • Fomentar la igualtat en els centres educatius. 
 • Proposar mesures que permenten la consecució dels valors coeducatius en el Projecte Educatiu de Centre.  
 • Compartir mesures des d'un enfocament coeducatiu, el respecte a la diversitat sexual, de gènere i familiar, amb especial atenció a la violència de gènere. 
 • Fomentar la participació de la comunitat educativa per a la millora de la igualtat. 
 • Difusió de recursos per a dinamitzar la gualtat en els centres educatius. 
 • Creació de xarxa docent per a treballar la igualtat en els centres educatius.   
 • Potenciar el paper de la tutoria en la  en la millora escolar relacionat amb la igualtat d'oportunitats. 
 • Incorporar activitats de sensibilització de caràcter coeducatiu.
 • Planificar les activitats d'informació i assessorament acadèmic a l'alumnat i de coneixement de l'entorn productiu i professional, tenint en compte la perspectiva de gènere.
Continguts
 • De la igualtat d'oportunitats a la igualtat real.
 • De la identitat de gènere a la identitat personal.
 • Del repartiment del treball per sexes a la conciliació de vida personal i laboral.
 • De la violencia exercida contra les dones a la convivencia pacífica.
 • Orientació acadèmica.
 • Població gitana amb perspectiva de gènere.
 • Protocol de Prevenció Violència de Gènere. 
 • Educació sexual. 
 • Experiència educació sexual en EEI, CEIP i IES/ CIPFP. 
 • Diversitat sexual. 
 • Experiència diversitat sexual en EEI, CEIP i IES/CIPFP.  
 • Llenguatge igualitari.
 • Referents femenins. 
 • Audiovisuals amb perspectiva de gènere.  
Dirigit A
 • Interniveles
 • Dirigit a persones coordinadores d'igualtat i convivència, equips directius, departament d'orientació, persones tutores, al professorat que pertany a la comissió de convivència i al col·lectiu complet del professorat de tots els nivells educatius.
Observacions
  • Formació realitzada a través de la plataforma teams excepte l'última sessió que se realitzarà de manera presencial en el lloc que indique el CEFIRE.
  • El professorat podrà accedir a l'espai habilitat en aules on es pujaran les gravacions de cadascuna de les sessions.
  • Per poder certificar aquesta acció formativa el professorat haurà d'assistir al 85% de les sessions o realitzar una prova tipo test per tal de demostrar que ha visualitzat el material de la formació. Aquesta prova tindrà lloc en la sessió presencial de la formació en la qual haurà de participar.
  • Les següents accions formatives ofereixen al professorat les eines necessàries per desenvolupar la Coordinació d'Igualtat i Convivència (CIC): :
  • COEDUCA. Intercanvi d'experiències en igualtat i convivència. CIC. Duració 8 hores
  • COEDUCA. Formació per a la coordinació de la igualtat en: EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC. Duració: 12 hores.
  • COEDUCA. Formació per a la coordinació de la convivència en: EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC. Duració: 12 hores.
  • COEDUCA. Mesures per al foment de la igualtat i convivència en: EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC.
  • Important: recomanen la realització de les les quatre accions formatives al llarg de dos cursos acadèmics.
  • Recordem que totes aquelles persones que necessiten actualitzar-se, podran inscriure's en aquelles formacions que consideren.
  Termes Consultar inscripcions