Servei de Formació del Professorat
Taller 24AL51BX007 - Claus per a l'anàlisi de textos teatrals en el Batxillerat artístic: metodologia i casos pràctics
Ofertat per CEFIRE d'Alacant
Dades generals
Plurilingüisme
20 de febrer de 2024
29 de febrer de 2024
10 hores
25 (36 inscripcions realitzades)
Centre d'Estudis Literaris Iberoamericans Mario Benedetti
Sant Vicent Del Raspeig (Alacant)
Terminis D'inscripció
8 de gener de 2024
5 de febrer de 2024
14 de febrer de 2024
20/02/2024 - 17:00 a 19:30
22/02/2024 - 17:00 a 19:30
27/02/2024 - 17:00 a 19:30
29/02/2024 - 17:00 a 19:30
Ponents
Yasmina Yousfi Lopez
Gabriel Sansano I Belso
Joaquin Juan Penalva

Objectius
  • Objectius específics

  • Treballar una metodologia d'anàlisi de textos teatrals.
  • Aplicar els coneixements teòrics i metodològics a l'anàlisi de les lectures prescriptives de l'assignatura Literatura dramàtica del Batxillerat artístic.
  • Situar aquestes lectures en la historiografia teatral contemporània i definir concomitàncies, influències i temes universals.
  • Reflexionar sobre el concepte de llenguatge teatral i posar-lo en relació amb altres llenguatges artístics.
  • Definir els elements clau de la creació dramàtica a partir d'exemples concrets.
  Continguts
   • Continguts específics

   • Bases teòriques de l'anàlisi dramàtica. Diferenciació entre la dimensió dramàtica i la dimensió escènica de l'obra teatral.
   • Estructura textual de l'obra teatral. Didascàlia, acotació, formes i funcions del diàleg.
   • L'acció dramàtica: la progressió del conflicte dramàtic, coherència i resolució.
   • Elements medul·lars: estructures temporal i espacial.
   • El personatge: plans, graus, caracterització, jerarquia, funció, valor simbòlic.
   • La dimensió escènica: escenografia, il·luminació, so, vestuari, maquillatge.
   • Recepció: el poder especular del teatre. El teatre com a art de l'ací i l'ara.
   Dirigit A
    • Professorat en actiu de centres de secundària i batxillerat de les especialitats que imparteixen l'assignatura Literatura dramàtica en el Batxillerat artístic.
    Condicions
     • Prioritat de selecció de participants:
     • 1. Professorat en actiu de centres públics de les especialitats que imparteixen l'assignatura Literatura dramàtica en el Batxillerat artístic.
     • 2. Resta del professorat de secundària i batxillerat en actiu, per ordre d'inscripció.
     • 3. Resta del professorat en actiu.
     • L'obtenció de la qualificació d'apte implica l'assistència al menys a un 85% de les hores programades.
     • Segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en accions formatives posteriors durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
     Observacions
      • Formació presencial en quatre jornades de 2,5 hores cadascuna.
      • El Centre d'Estudis Literaris Iberoamericans Mario Benedetti és a l'edifici 3 de Filosofia i Lletres del campus de la Universitat d'Alacant (Sant Vicent del Raspeig).
      Termes Consultar inscripcions