Servei de Formació del Professorat
Curs 23CT77IN045 - La contaminació atmosfèrica: recursos i eines per a connectar amb l'alumnat
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic
Dades generals
General àmbit científic
20 d'abril de 2023
18 de maig de 2023
30 hores
40 (24 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
6 de febrer de 2023
4 d'abril de 2023
17 d'abril de 2023
20/04/2023 - 17:00 a 18:00
27/04/2023 - 16:30 a 18:00
04/05/2023 - 16:30 a 18:00
11/05/2023 - 16:30 a 18:00
18/05/2023 - 16:30 a 18:00
Ponents
M. Jose Sales Montoliu

Objectius
 • Difondre els principis metodològics que sustenten la millora de les competències científiques.
 • Proporcionar estratègies i recursos per treballar les competències científiques.
 • Sensibilitzar i motivar el professorat dins del seu equip de treball.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS:
 • Donar a conèixer recursos i idees en matèria de contaminació atmosfèrica per a utilitzar amb l'alumnat.
 • Dissenyar activitats didàctiques al voltant del tema de la contaminació atmosfèrica a escala global, regional o local per a oferir-les-hi a l'alumnat utilitzant eines on-line i de treball col·laboratiu.
 • Treballar seguint metodologies i dinàmiques de classe a distància que posteriorment poden aplicar-se amb l'alumnat.
Continguts
 • Desenvolupament i aplicació del pensament científic-tècnic per a interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions.
 • Coneixement de la influència dels àmbits científic i tecnològic en la vida personal, la societat i el món natural.
 • Diferenciació i valoració del coneixement científic al costat d'altres formes de coneixement.
 • Utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic.
 • CONTINGUTS ESPECÍFICS:
 • Coneixement d'eines TIC que faciliten el procés d'aprenentatge a distància i la interacció entre alumnes.
 • Desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per a interpretar informació
 • Coneixement de la influència dels àmbits científic i tecnològic en la societat i la protecció del medi ambient.
 • Contaminació atmosfèrica i qualitat de l'aire. Problemes i possibles solucions.
 • Coneixement de fonts d'informació de contaminació atmosfèrica en temps real a escala global, regional i local. Potencial i limitacions.
 • Disseny i desenvolupament d'una activitat didàctica que fomente la indagació al voltant de problemes de contaminació atmosfèrica i el treball col·laboratiu de l'alumnat.
Dirigit A
  • Principalment a docents de secundària de l'àmbit científic i tecnològic.
  Condicions
   • Atés que és un curs d'Administracions Públiques, podrà participar:
   • 1.-El personal docent no universitari i el personal tècnic educatiu que preste els seus serveis en centres educatius no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
   • 2.-El personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, des dels quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres educatius referits.
   • 3.-El personal docent i personal tècnic educatiu interí, que es trobe en alguna de les bosses destinades a cobrir llocs de treball en els centres ressenyats en els punts anteriors.
   • Per a la determinació final de les persones participants, se seguirà l'ordre de prelació establert en l'enumeració anterior.
   Observacions
    • Curs a distàncial de 30 hores de durada. Es proposa aquest curs amb el principal objectiu d'oferir recursos i idees en matèria de contaminació atmosfèrica per a connectar amb l'alumnat en les especialitats d'educació secundària de Física, Química, Biologia, Geologia, Matemàtiques i Tecnologia. La formació permetrà al docent dissenyar activitats didàctiquesal voltant dell tema de la contaminació atmosfèrica a escala global, regional o local per a oferir-les-hi posteriorment al seu alumnat, utilitzar eines on-line de treball col·laboratiu i rebre feedack de la resta de companys docents participant en el curs per a testar i enriquir les activitats dissenyades.
    • Les sessions són en línia a través de Teams i l'assistència a les mateixes és obligatòria. 
    • La confirmació del curs implica la seua realització i participació. El fet de no complir aquesta condició pot implicar la no admissió en pròximes edicions formatives.
    • A més, vos demanem que completeu una tasca inicial, la TASCA 0. Aquesta tasca és obligatòria i s'ha de realitzar durant la primera setmana de curs. En cas de no realitzar-la, es procedirà a donar-vos de baixa en el curs
    Termes Consultar inscripcions