Servei de Formació del Professorat
Taller 22AE96IN134 - Rhythm&Basket: coreografies amb pilotes de bàsquet
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
29 de novembre de 2022
1 de desembre de 2022
20 hores
20 (0 inscripcions realitzades)
CEIP "Tombatossals" 
Castelló De La Plana (Castelló)
Terminis D'inscripció
15 de novembre de 2022
15 de novembre de 2022
15 de novembre de 2022
29/11/2022 - 17:30 a 20:30
30/11/2022 - 17:30 a 20:30
01/12/2022 - 17:30 a 20:30
Ponents
Alejandro Badenes Ortí
Roberto Garcia Gontan

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • // Ritme i Cos
 • Descobrir les possibilitats del cos com a instrument musical amb l'ajuda de les pilotes de bàsquet com a recurs per a produir ritmes corporals i crear música.
 • // Expressió Corporal
 • Donar eines al professorat per a treballar de manera interdisciplinària l'expressió corporal.
 • // Creativitat
 • Dissenyar coreografies com a part de muntatges artístics individuals o col·lectius.
Continguts
  • // Possibilitats del so
  • El timbre
  • El pols i el ritme
  • La polirritmia
  • La forma/estructura
  • // Relació curricular
  • Càpsula formativa (escrita)
  • Notació. Representació gràfica
  • Atenció a estàndards i criteris d'avaluació
  • Aprenentatge Basat en Projectes
  • Avaluació
  • Reflexió i adaptació al nou currículum LOMLOE mitjançant Situacions d'Aprenentatge.
  • // Creativitat
  • Diverses propostes per a una coreografia basades en el ritme i moviment utilitzant pilotes de bàsquet
  • Creació de coreografies per grups
  Dirigit A
   • Tindran prioritat:
   • 1. Professorat d'Educació física, Música i Dansa de primària i Música de secundària per ordre d'inscripció.
   • 2. Professorat interessat altres àrees o matèries per ordre d'inscripció.
   Condicions
    • Personal docent, funcionari de carrera i interí, en actiu, amb destí en centres públics no universitaris de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
    • Personal funcionari de carrera i interí, en actiu, pertanyent a l'ISEACV.
    • Personal docent de centres privats no universitaris sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana.
    • Personal docent de borsa de treball sense destí. Aquest no podrà suposar més del 50% de participació en l'activitat.
    • Professorat d'escoles de música i dansa.
    Observacions
     • CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA: el professorat inscrit en una activitat ha de confirmar l'assistència en la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per a seleccionar a altres sol·licitants que estiguen en la llista d'espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguen assistir a l'activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l'inici, per a poder seleccionar a altres participants de la llista d'espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per a no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
     Termes Consultar inscripcions