Servei de Formació del Professorat
Formació semipresencial 23CT77ES003 - Actualització científica: meteorologia i climatologia
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic
Dades generals
General àmbit científic
8 de maig de 2023
4 de juny de 2023
30 hores
40 (47 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
16 de gener de 2023
7 de maig de 2023
7 de maig de 2023
08/05/2023 - 17:00 a 18:00
20/05/2023 - 10:00 a 13:00
04/06/2023
Ponents
Marta Ferri Llorens
José ángel Núñez Mora
Juan Braulio Aguilar Pérez

Objectius
 • Difondre els principis metodològics que sustenten la millora de les competències científiques.
 • Proporcionar estratègies i recursos per treballar les competències científiques.
 • Sensibilitzar i motivar el professorat dins del seu equip de treball.
 • Aprofundir en els coneixements de meteorologia i climatologia adaptats als continguts d'ESO/Batxillerat.
 • Proporcionar eines que ajuden a transmetre aqueixos continguts.
 • Definir criteris i conceptes meteorològics considerant la seua repercussió en la societat.
 • Conscienciar en la necessitat de transmetre l'emergència climàtica i mediambiental en la qual ens trobem.
Continguts
 • Desenvolupament i aplicació del pensament científic-tècnic per a interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions.
 • Coneixement de la influència dels àmbits científic i tecnològic en la vida personal, la societat i el món natural.
 • Diferenciació i valoració del coneixement científic al costat d'altres formes de coneixement.
 • Utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic.
 • Components del Sistema Terrestre. Atmosfera.
 • Temps i Clima. Factors del clima.
 • Elements del clima i la seua observació.
 • Teledetecció.
 • Classificació i descripció dels climes.
 • Clima local.
 • Característiques de la circulació global.
 • Tipus de temps atmosfèric a Espanya.
 • Canvi climàtic.
 • Principals productes i serveis.
Dirigit A
  • Professorat d'Educació Secundària que impartisca continguts relacionats amb la temàtica del curs.
  Condicions
   • Atés que és un curs d'Administracions Públiques, podrà participar:
   • 1.-El personal docent no universitari i el personal tècnic educatiu que preste els seus serveis en centres educatius no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
   • 2.-El personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, des dels quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres educatius referits.
   • 3.-El personal docent i personal tècnic educatiu interí, que es trobe en alguna de les bosses destinades a cobrir llocs de treball en els centres ressenyats en els punts anteriors.
   • Per a la determinació final de les persones participants, se seguirà l'ordre de prelació establert en l'enumeració anterior.
   Observacions
    • Curs semipresencial de 30 hores de duració.
    • Consisitrá en treball autònom a través de la plataforma Aules que inclourà algunes tasques obligatòries i una visita, també obligatòria, a AEMET (Vivers) el dia 20 de maig. A més, hi haurà una sessió on.line introductòria el dia 8 de maig.
    • La confirmació del curs implica la seua realització i participació. El fet de no complir aquesta condició pot implicar la no admissió en pròximes edicions formatives.
    Termes Consultar inscripcions