Servei de Formació del Professorat
Formació semipresencial 21EX66EA001 - Iniciació a la pràctica docent a l'àmbit de la formació de persones adultes
Ofertat per CEFIRE d'Elx
Dades generals
Formació d´adults
14 de setembre de 2021
22 d'octubre de 2021
20 hores
40 (31 inscripcions realitzades)
CEFIRE de Elx 
Elx (Alacant)
Terminis D'inscripció
16 de juliol de 2021
12 de setembre de 2021
12 de setembre de 2021
14/09/2021 - 10:00 a 13:00
24/09/2021 - 09:00 a 11:00
22/10/2021 - 09:00 a 12:00
Ponents
Diana Sanchez Vicente
Josep Manuel Escolano López
Frederic Josep Johnson Esteve
Aurelia Rubio Clemente

Objectius
 • Difondre propostes metodològiques innovadores.
 • Proporcionar estratègies de pràctiques docents en contextos socioeducatius diversos.
 • Objectius específics
 • Conéixer la normativa que regula la formació de persones adultes dels centres de la Generalitat Valencian
 • Realitzar una aproximació a l'estructura, el funcionament i el model de gestió dels centres d'FPA.
 • Analitzar i comprendre les implicacions didàctiques de l'estructura organitzativa dels centres d'FPA: els programes formatius i el currículum.
 • Aprendre a acompanyar i atendre les necessitats de tutorització i orientació academicoprofessional de l'alumnat dels centres de formació de persones adultes.
Continguts
 • Adaptació de propostes metodològiques a contextos educatius diversos.
 • Aplicació d'estratègies docents adequades a aules diverses.
 • Continguts específics
 • La formació de persones adultes en el sistema educatiu valencià.
 • L'organització dels recursos humans i materials als centres d'FPA.
 • Els diferents programes formatius en FPA.
 • El disseny curricular de cada programa i les implicacions didàctiques i metodològiques.
 • L'atenció tutorial a l'alumnat dels centres de formació de persones adultes.
Dirigit A
  • Professorat de centres de formació de persones adultes.
  Condicions
   • Professorat de centres d'FPA de centres públics de l'àmbit territorial d'aquest CEFIRE i en actiu, atenent els criteris de prioritat següents i per ordre d'inscripció:
   • 1. Professorat funcionari de carrera de nova incorporació a centres d'FPA.
   • 2. Resta de professorat funcionari de carrera en centres d'FPA.
   • 3. Professorat interí en centres d'FPA.
   • 4. Professorat de centres d'FPA municipals.
   • 5. Professorat de nivells educatius no universitaris i/o en borsa de treball.
   • Segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
   Observacions
    • Curs de modalitat semipresencial de 20 hores.
    • La primera sessió (14/09/2021) es realitzarà de manera presencial en el CEFIRE d'Elx.
    • Les sessions dels dies 24/09/2021 i 22/10/2021 (última sessió) es realizaran en línia mitjançant una plataforma corporativa de videoconferència síncrona. S¿informarà a les persones participants de l'enllaç a la sala de videoconferència.
    • Aquesta formació disposarà d'un espai en la plataforma educativa Moodle, o Aules de la GVA, en el qual es realitzarà el lliurament de les tasques planificades en cada sessió d'acord amb un calendari establit.
    • L'obtenció d'apte implica la realització de les tasques encomanades en la plataforma digital en un percentatge equivalent com a mínim al 85% de les hores programades en la formació.
    • LA CONFIRMACIÓ ES REALITZARÀ EL DIA DE LA SESSIÓ PRESENCIAL.
    Termes Consultar inscripcions