Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21OR99IN037 - La motxilla docent per a l'ABP (Nivell 1 Inicial)
Ofertat per CEFIRE de Orihuela
Dades generals
Educació inclusiva
25 de gener de 2021
5 de març de 2021
30 hores
60 (93 inscripcions realitzades)
a distància amb sessions presencials a a distància
Terminis D'inscripció
21 de desembre de 2020
19 de gener de 2021
23 de gener de 2021
25/01/2021 - 17:30 a 19:00
01/02/2021 - 17:30 a 19:00
08/02/2021 - 17:30 a 19:00
15/02/2021 - 17:30 a 19:00
01/03/2021 - 17:30 a 19:00
05/03/2021 - 17:30 a 19:00
Ponents
Antonio Zamora Ubeda
Cristina Ferrer Bañuls
Inmaculada Ferrandez Filiu

Objectius
 • Sensibilitzar al professorat respecte a la inclusió educativa.
 • Reflexionar sobre les implicacions d'una escola inclusiva.
 • Conèixer el paper dels professors de Pedagogia Terapèutica la LOMLOE
 • (Llei Orgànica de Modificació de la Llei orgànica d'educació)
 • Visibilit els versatilitat del perfil professional de PT als diferents tipus de contextos com a gran valor professional.
 • Perfils professionals concrets en diferents entorns de treball.
 • Conèixer els mitjans i les eines per arribar a les aules inclusives.
 • Saber fer propostes per transformar l'aula ordinària en una aula inclusiva.
 • Avaluar la importància de les noves tecnologies i les tecnologies de la informació i la comunicació en la resposta educativa.
 • Accions per facilitar la comunicació entre l'equip docent, l'alumnat i la família. Acompanyament emocional a estudiants ifamílies.
 • Sensibilitzar i acompanyar els professors per donar una resposta educativa inclusiva.
 • Dotar els professors d'eines pràctiques per als estudiants amb NEAE a través de metodologies inclusives.
 • Destacar la importància de l'avaluació i l'autoavaluació en els processos d'aprenentatge i programació.
 • Plantejar i resoldre estudis de casos relacionats amb l'estudiant amb més barreres a l'aprenentatge i la participació.
Continguts
 • Aspectes claus de l'escola inclusiva
 • Aspectes clau de la LOMLOE (Llei Orgànica de modificació de la Llei d'Educació Ecològica)
 • Elaboració de guies professionals de PT per a diferents contextos i entorns professionals.
 • Aportació del professorat de PT i AL a la inclusió en diferents contextos professionals.
 • Creació d'activitats amb diferents nivells per a l'aula. Adaptació. Aules escolars i inclusives. (Cultura del pensament, DUA,
 • Multinivell)
 • Proposta i funcionament de les aplicacions docents inclusives a les aules. ( Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en
 • projectes de recerca)
 • Programació conjunta. Ensenyament compartit. Coordinació diagnòstica. Unitats docents PT LOMLOE
 • Xarxa de recursos docents. Ús d'aplicacions per a la realització del nostre propi material.
 • Avaluació inclusiva del centre, aula i intervenció personalitzada.
 • Experiències de PT en docència inclusiva.
 • Red de recursos didácticos. Utilización de aplicaciones para la realización de nuestro propio material.
 • Evaluación inclusiva del centro.
 • Experiencias de PT en la enseñanza inclusiva.
Dirigit A
  • Dirigit al professorat de pedagogia terapèutica a ESO.
  • Si les places no estan cobertes, poden ser cobertes per professors d'una altra especialitat.
  • La selecció de participants es durà a terme per ordre d'inscipció i havent confirmat la participació, seguint els següents criteris:
  • Dirigit a: Activitat dirigida a funcionaris per ser oferta formativa d'Administracions Públiques.
  • El personal docent no universitari i el personal tècnic educatiu que preste els seus serveis en centres educatius no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  • El personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, des dels quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres educatius referits.
  • El personal docent i personal tècnic educatiu interí, que es trobe en alguna de les bosses destinades a cobrir llocs de treball en els centres ressenyats en els punts anteriors.
  Condicions
   • La formació es desenvoluparà principalment a través de la plataforma moodle. El curs tindrà 6 sessions en línia a través de Webex els dies següents:
   • 23/02/2021 de 17:30 a 19:30
   • 25/03/2021 de 17:30 a 19:30
   • 22/04/2021 de 17:30 a 19:30
   • 29/04/2021 de 17:30 a 20:30
   • 20/05/2021 de 17:30 a 20:30
   • 08/06/2021 de 17:30 a 20:30
   Observacions
    • Assistència obligatòria del 85% a les sessions presencials de Webex (article 18 de l'ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, del Ministeri d'Educació, Formació i Ocupació, pel qual s'estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre d'activitats formatives)
    Termes Consultar inscripcions