Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN018 - Seguretat TIC i tractament de dades. Ús de llicències per a la creació, reutilització i distribució de continguts
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
1 de febrer de 2021
28 de març de 2021
30 hores
140 (0 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
7 de desembre de 2020
17 de gener de 2021
24 de gener de 2021

Objectius
 • Coordinar i optimitzar l'ús de les TIC en el centre educatiu, dinamitzant la seua integració curricular a través del disseny i desenrotllament d'un pla d'integració TIC.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Conéixer els riscos associats a l'ús de les TIC en un centre educatiu.
 • Conéixer eines per monitoritzar, controlar i configurar els elements associats a la seguretat TIC.
 • Prendre consciència de la importància de la protecció de dades en un centre educatiu i conéixer la normativa.
 • Conéixer els tipus de llicències sota els quals podem trobar objectes digitals educatius i com utilitzar-los.
 • Utilitzar, citar, o modificar obres de tercers respectant els drets d'autor i les llicències d'ús.
 • Saber produir obra pròpia o derivada adequada per a la seua lliure utilització respectant l'autoria.
Continguts
  • CONTINGUTS ESPECÍFICS

  • Seguretat al centre: Equips, xarxes cablejades, Wifi, Filtres.
  • Tractament de dades: dada personal, protecció, normativa (LOPD, RGPD).
  • Propietat intel·lectual i drets d'autor. Llicències rellevants per a docents. Normativa.
  • Recursos Educatius Oberts (OER).
  Dirigit A
   • Professorat en actiu en general.
   Condicions
    • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint els criteris següents:
    • 1- Professorat funcionari de carrera i en pràctiques.
    • 2- Professorat interí treballant actualment en algun centre
    • 3- Resta del professorat per ordre d'inscripció.
    • En cas d'haver-se inscrit en més d'una formació, es prioritzarà el primer curs on s'ha inscrit.
    • En igualtat de condicions, tindrà preferència el professorat que no estiga cursant cap altra acció formativa.
    Termes