Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN004 - Eines bàsiques de les TIC per a la docència
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
19 d'abril de 2021
7 de juny de 2021
30 hores
180 (0 inscripcions realitzades)
a distància
Adrian Juan Gallach 
Terminis D'inscripció
1 de març de 2021
4 d'abril de 2021
11 d'abril de 2021
Ponents
Adrian Juan Gallach
Rafael Tarazona Tarrega

Objectius
 • Aprendre a utilitzar els recursos informàtics de manera integrada en la pràctica docent.
 • Seleccionar els recursos digitals educatius necessaris en funció de les necessitats dels alumnes i de les característiques específiques de l'àrea que impartix.
 • Conèixer les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació, el seu accés i ús professional i administratiu.
 • Conèixer la distribució LliureX, el projecte en general, les seues característiques més significatives així com la utilització de les seues eines i aplicacions educatives més importants.
 • Aprendre a utilitzar els recursos informàtics de manera integrada en la connexió d'aula.
 • Aprendre a connectar l'aula multimèdia
Continguts
  • Plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació, accés i principals funcions.
  • LliureX, el projecte en general, les seues característiques, les seues eines i aplicacions més importants.
  • Tipus de senyals digitals i analògiques.
  • Tipus de connectors dins d'una aula multimèdia (de xarxa, vídeo, àudio, comunicació i alimentació)
  • Ports d'un ordinador.
  • Muntatge d'una aula multimèdia.
  • Audiovisual bàsic.
  Dirigit A
   • Docents ambi amb nivell bàsic en quan a coneixements d'accés i de connexions d'aula, multimèdia i LliureX.
   • Curs de catàleg de l'àmbit TIC per al curs 2020/2021
   Condicions
    • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint els criteris següents:
    • 1- Professorat funcionari de carrera i en pràctiques.
    • 2- Professorat interí treballant actualment en algun centre
    • 3- Resta del professorat per ordre d'inscripció.
    • En cas d'haver-se inscrit en més d'una formació, es prioritzarà el primer curs on s'ha inscrit.
    • En igualtat de condicions, tindrà preferència el professorat que no estiga cursant cap altra acció formativa.
    • Per a poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
    • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
    • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada havent confirmat alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
    Observacions
     • Aquesta edició del curs d'Eines bàsiques de les TIC per a la docència tindrà dues sessions "voluntàries" per a donar suport als/a les participants que així ho necessiten. Les sessions es realitzaran virtualment en les dates i hores que es determinen i s'anunciaran a l'aula virtual a l'inici del curs.
     Termes