Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN001 - Eines bàsiques de les TIC per a la docència
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
18 de gener de 2021
8 de març de 2021
30 hores
180 (148 inscripcions realitzades)
a distància
Rafael Tarazona Tarrega 
Terminis D'inscripció
23 de novembre de 2020
20 de desembre de 2020
10 de gener de 2021
Ponents
Jose Cristian Nolasco Mompean
Diana Bautista Rayo
Juan Francisco Fuster Molina
Manuel Castellano Iglesias
Rafael Tarazona Tarrega

Objectius
 • Aprendre a utilitzar els recursos informàtics de manera integrada en la pràctica docent.
 • Seleccionar els recursos digitals educatius necessaris en funció de les necessitats dels alumnes i de les característiques específiques de l'àrea que impartix.
 • Conèixer les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació, el seu accés i ús professional i administratiu.
 • Conèixer la distribució LliureX, el projecte en general, les seues característiques més significatives així com la utilització de les seues eines i aplicacions educatives més importants.
 • Aprendre a utilitzar els recursos informàtics de manera integrada en la connexió d'aula.
 • Aprendre a connectar l'aula multimèdia
Continguts
  • Plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació, accés i principals funcions.
  • LliureX, el projecte en general, les seues característiques, les seues eines i aplicacions més importants.
  • Tipus de senyals digitals i analògiques.
  • Tipus de connectors dins d'una aula multimèdia (de xarxa, vídeo, àudio, comunicació i alimentació)
  • Ports d'un ordinador.
  • Muntatge d'una aula multimèdia.
  • Audiovisual bàsic.
  Dirigit A
   • Docents ambi amb nivell bàsic en quan a coneixements d'accés i de connexions d'aula, multimèdia i LliureX.
   • Curs de catàleg de l'àmbit TIC per al curs 2020/2021
   Condicions
    • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint els criteris següents:
    • 1- Professorat funcionari de carrera i en pràctiques.
    • 2- Professorat interí treballant actualment en algun centre
    • 3- Resta del professorat per ordre d'inscripció.
    • En cas d'haver-se inscrit en més d'una formació, es prioritzarà el primer curs on s'ha inscrit.
    • En igualtat de condicions, tindrà preferència el professorat que no estiga cursant cap altra acció formativa.
    • Per a poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
    • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
    • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada havent confirmat alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
    Observacions
     • Aquesta edició del curs d'Eines bàsiques de les TIC per a la docència tindrà dues sessions "voluntàries" per a donar suport als/a les participants que així ho necessiten. Les sessions es realitzaran virtualment en les dates i hores que es determinen i s'anunciaran a l'aula virtual a l'inici del curs.
     Termes Consultar inscripcions