Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20SP47IN027 - Eines bàsiques de les TIC per a la docència
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
5 d'octubre de 2020
16 de novembre de 2020
30 hores
140 (més de 280 inscripcions realitzades)
a distància
Ignacio Climent Mateu 
Terminis D'inscripció
20 de juliol de 2020
20 de setembre de 2020
27 de setembre de 2020
Ponents
Yolanda Valdes Amoros
Jose Fernando Sierra Sanchez
Adrian Juan Gallach
Ignacio Climent Mateu

Objectius
 • Aprendre a utilitzar els recursos informàtics de manera integrada en la pràctica docent.
 • Seleccionar els recursos digitals educatius necessaris en funció de les necessitats dels alumnes i de les característiques específiques de l'àrea que impartix.
 • Conèixer les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació, el seu accés i ús professional i administratiu.
 • Conèixer la distribució LliureX, el projecte en general, les seues característiques més significatives així com la utilització de les seues eines i aplicacions educatives més importants.
 • Aprendre a utilitzar els recursos informàtics de manera integrada en la connexió d'aula.
 • Aprendre a connectar l'aula multimèdia
Continguts
  • Plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació, accés i principals funcions.
  • LliureX, el projecte en general, les seues característiques, les seues eines i aplicacions més importants.
  • Tipus de senyals digitals i analògiques.
  • Tipus de connectors dins d'una aula multimèdia (de xarxa, vídeo, àudio, comunicació i alimentació)
  • Ports d'un ordinador.
  • Muntatge d'una aula multimèdia.
  • Audiovisual bàsic.
  Dirigit A
   • Activitat formativa per a funcionaris públics per ser oferta d'administracions públiques.

   • Docents amb accés a les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació i amb nivell bàsic en quan a coneixements d'accés i de connexions d'aula, multimèdia i LliureX.

   • Curs de catàleg de l'àmbit TIC per al curs 2020/2021
   Condicions
    • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint els criteris següents:
    • 1- Docents amb la condició de funcionariat de carrera i en pràctiques amb accés a les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació i amb nivell bàsic en quan a coneixements d'accés i de connexions d'aula, multimèdia i LliureX.
    • 2- Resta del professorat en funció de la convocatoria d'administracions públiques.
    • En igualtat de condicions, tindrà preferència el professorat que no estiga cursant cap altra acció formativa.
    • Per a poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
    • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
    • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada havent confirmat alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
    • Aquesta edició del curs d'Eines bàsiques de les TIC per a la docència tindrà dues sessions "voluntàries" per a donar suport als/a les participants que així ho sol·liciten. Les sessions es realitzaran virtualment en les dates i hores que es determinen i s'anunciaran a l'aula virtual a l'inici del curs.
    Observacions
     • Aquesta edició del curs d'Eines bàsiques de les TIC per a la docència tindrà dues sessions "voluntàries" per a donar suport als/a les participants que així ho necessiten. Les sessions es realitzaran virtualment en les dates i hores que es determinen i s'anunciaran a l'aula virtual a l'inici del curs.
     Termes Consultar inscripcions