Servei de Formació del Professorat
Supervisió PIIE 2015/16 per part dels CEFIRE
Data d'inici 20 de juny de 2016 Data de fi 6 de juliol de 2016
Descripció

 

Aquest procediment està fora de termini. Termini d'esmenes: del 11 al 22 de juliol.

La finalitat del procediment és donar suport als centres per l'entrega de documentació al CEFIRE de referència seguint les indicacions de l'ORDRE 11/2015, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic d’assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2015-2016.

El procediment es portarà a terme en dues fases:

  1. PRIMERA FASE: els centres amb projectes seleccionats emplenaran les dades del director/a, del coordinador/a del projecte i dels participants que finalment hagen col·laborat en el projecte. En cas que hi haja hagut modificacions respecte a la relació de persones participants presentada junt amb la sol·licitud (Annex III), caldrà indicar quines, així com la seua justificació. Igualment, s'aportaran els següents documents:

- Projecte seleccionat: còpia del projecte presentada junt amb la sol·licitud

- Sol·licitud presentada: còpia de la sol·licitud de participació

- Annex III presentat junt amb la sol·licitudRelació de participants signada per la direcció del centre

- Informe de desenvolupament del projecte: informe de valoració de l'aplicació del projecte

  1. SEGONA FASE: comprobada la correcta recepció de la documentació, s'obrirà una nova fase perquè s'indiquen les hores que ha dedicat cada participant, tenint en compte el que s'indica en la base setzena.

Després d'emplenades les dades i en fer clic a 'Enviar' el centre haurà de guardar i imprimir el document 'Acta final de coordinació i participació' per tal de signar-lo degudament, i fer-lo arribar per registre d'entrada a la Direcció General de Política Educativa, Servei d'innovació i Qualitat. Una vegada obtingut el segell del registre, s'haurà de digitalitzar el document i pujar a l'espai habilitat a l'efecte en aquesta convocatòria/ procediment de 'Supervisió dels PIIE 2015-2016 per part dels CEFIRE'.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Novetat: s'ha ampliat el termini fins al dia 6 de juliol.

El termini serà des del 20 de juny fins el 30 de juny de 2016.

Recuperar la sol·licitud

Una vegada aceptada la sol·licitud, o si necessita modificar-la per fer cap correcció, ha d'accedir a questa mateixa pàgina de nou i polsar

ací

indicant a continuació el nombre de la sol·licitud generada (8 últims dígits) i el correu electrònic de contacte del coordinador/a introduït a la primera fase.

Al polsar el botó "recuperar", rebrà un enllaç en el seu correu electrònic que li permetrà accedir a les dades emmagatzenades.

Recorde

Una vegada introduides les hores de participació, haurà d'imprimir l'acta de participació per a presentar-la en registre després de signada per la direcció del centre. Aquest document escanejat és el que s'haurà de pujar a la plataforma en l'espai corresponent.

 


La convocatòria està fora de termini per a participar.