Un exemple aplicat a un centre

Fonts i eines per a la detecció de necessitats

En un centre educatiu d'exemple, en el que s'impartixen ensenyances d'Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional -cicles formatius-, el coordinador de formació decidix consultar les fonts suggerides i estes són les necessitats que detecta:

 1. Accions formatives que van quedar pendents de l'anterior PAF:
  • Formació lingüística en italià per a recolzar els intercanvis d'alumnes que es realitzen amb Verona
 2. Accions formatives que l'Equip directiu considera fonamentals per al desenrotllament del Pla estratègic del centre Impuls de l'aula virtual del centre per a afavorir l'ensenyança en línia, fonamental per als cicles formatius semipresencials
 3. Necessitats plantejades en el PE Projecte Educatiu en general i, específicament, en el PDE Pla de Desenrotllament Europeu basant-se en la millora contínua i la internacionalització
  • Activitat formativa sobre el programa Erasmus+ i sobre e eTwinning per a acompanyar el projecte KA-102 concedit i elaborar una proposta d'un projecte KA-201
 4. Resultats d'una enquesta plantejada pel Coordinador de formació i distribuïda entre tots els membres del Claustre de professors
 5. Resultats de l'última Avaluació de diagnòstic i resultats dels Plans de Millora implementats arran de la mateixa
  • L'última avaluació de diagnòstic va mostrar una avaluació per davall de la mitjana de la comunitat en anglés, per la qual cosa es decidix millorar la competència dels professors no especialistes en esta llengua per a recolzar el Pla plurilingüe del centre i per a propiciar l'ús de la primera llengua estrangera en projectes internacionals eTwinning
 6. Àrees de millora detectades a partir de les Avaluacions, Autoavaluacions o Auditories realitzades o dels Plans de millora implementats (SGC Sistema de Gestió de Qualitat)
  • Necessitat de millorar la competència comunicativa dels alumnes en totes les llengües i la competència digital
  • Continuar el procés de digitalització del centre dins del marc Professor 2.0
 7. Iniciatives generals de la Comunitat educativa plantejades a través del Claustre de professors, de la COCOPE o del Consell Escolar
  • Interés per participar en contextos de treball oberts a la resta de la comunitat educativa i formació en resolució de conflictes
  • Iniciativa d'un grup de departaments representats pels seus caps en la COCOPE per a elaborar i utilitzar recursos digitals per a tabletes digitals i altres dispositius mòbils
  • Necessitat de donar major envergadura al Pla lector vinculat a la biblioteca del centre
  • Interés per conéixer e-Pel i implantar-lo
 8. Necessitats individuals específiques plantejades per un professor o un departament del centre educatiu
  • Necessitat explicitada pel departament d'anglés de treballar activitats per a l'any de Shakespeare
  • Necessitat explicitada pel departament de castellà de renovar les seues estratègies segons eines i metodologies basades en les TIC
  • Necessitats individuals variades: riscos laborals, mestre a casa, actualització lingüística en valencià, Pla d'animació a la lectura, etc.
 9. Necessitats planteadas/exigidas per l'Administració educativa de la Generalitat Valenciana
  • Interés per formar part de l'itinerari de competències clau II

Presa de decisions. Concreció de les activitats formatives

Després d'analitzar totes les respostes de l'enquesta i la informació extreta de la resta de fonts, el coordinador de formació, junt amb l'equip directiu, ha de dissenyar el Programa Anual de Formació tenint en compte la idoneïtat i efectivitat de les activitats que s'oferisquen.


Per a sistematitzar esta tasca, és necessari confeccionar una fitxa resum de les incitatives més interessants, seleccionades bé pel nombre de professors que la sol·liciten bé per la seua previsió d'impacte en la millora de l'ensenyança.

En l'exemple del centre que estem veient, esta és la seua plantilla de concreció de necessitats formatives.


A partir d'ací, arriba el moment de la presa de decisions, pas previ a la redacció del PAF.


És convenient realitzar un cronograma que seqüencie cada activitat formativa al llarg del curs escolar i es comunique al claustre amb l'objecte que cada professor puga seleccionar l'activitat o activitats que desitja i pot dur a terme.


Estes eleccions permetran incloure unes activitats formatives en el PAF i deixar per a altres anys les menys apropiades.