Seminaris

 

Els seminaris coordinen l'actitud reflexiva conjunta i el debat docent per a aprofundir en l'estudi de qüestions educatives científiques, metodològiques o didàctiques, amb suport ocasional d'un expert. Este tipus d'acció formativa requerix un alt grau d'implicació dels membres i voluntat de millorar la pràctica professional, col·laborant en equip, analitzant continguts i proposant iniciatives per a aprofundir en l'estudi de determinats temes educatius que van sorgint a partir de les aportacions dels propis assistents. L'intercanvi d'experiències i el debat intern són els procediments habituals de treball.

Els requisits, calendari i altres característiques del seminari podran ajustar-se a allò que s'ha establit per convocatòria. El CEFIRE estudia la seua viabilitat, assumix el seu seguiment i oferix els suports materials, formals i humans necessaris per a la realització eficaç del treball previst. El disseny i proposta de treball correspon als integrants del seminari. La duració total del seminari serà com a màxim de 30 i un mínim de 20 hores.De forma general solen complir les següents característiques:

  • La coordinació correspon a un dels integrants del seminari quant al seu coneixement del tema, experiència o especialització.
  • El nombre de participants no pot ser inferior a 3.
  • No s'admetran modificacions en el nombre de participants excepte baixes o canvi de coordinador.
  • El treball es realitzarà amb una duració mínima de tres mesos i amb una o més sessions setmanals d'un mínim de 90 minuts. Només es podrà realitzar un seminari per curs escolar.
  • En l'avaluació final s'hauran d'entregar la memòria final i les actes de reunió.
  • Es requerix una assistència continuada i activa, que es reflectirà per mitjà de les actes de cada session i que haurà de ser, com a mínim, del 85%.
  • Una vegada rebuda la documentació, l'assessor de referència emetrà una avaluació del treball realitzat i de la consecució dels objectius.