Projectes de formació en centres

 

La Conselleria d'Educació considera essencial la formació en centres i així ho reflectix en els objectius del Pla Anual de Formació Permanent del Professorat d'este curs.

Els projectes de formació en centre són accions formatives en què el centre docent es convertix en el protagonista, ja que esta formació afecta, de forma global, a tots els membres de la comunitat educativa i donen resposta en conjunt a les necessitats, innovacions i reflexions que es deriven del treball diari en l'aula.


Els especialistes en formació del professorat corroboren que, a més de l'autoaprenentatge, la formació en grup i en el mateix centre és la millor modalitat formativa, ja que permet una millor detecció de les necessitats formatives i per això poden ser millor abordades.


Els centres que desitgen realitzar un projecte de formació en horari especial hauran de sol·licitar-ho, amb l'aprovació prèvia del Consell Escolar, a la Direcció Territorial amb suficient antelació. La duració total serà com a màxim de 60 hores i un mínim de 30 hores.


La modalitat de projectes de formació en centres només serà reconeguda per convocatòria de la Direcció General competent en matèria de formació del professorat i han d'ajustar-se a les línies estratègiques del Pla Anual de Formació de la Conselleria.


Es regiran per les instruccions específiques publicades anualment.

 

Encara que cada curs cal consultar la corresponent convocatòria, sol respectar les següents característiques:

 

  • Han de comptar amb l'aprovació de l'Equip Directiu. La coordinació recau en un dels integrants del grup i és l'encarregat de dinamitzar el mateix.
  • Poden ser de Centre o Intercentres.
  • El nombre de participants ha de ser de, almenys, el 40% dels membres del claustre, amb un mínim de 10 persones. Si el projecte és intercentres, la participació serà d'un mínim de 10 persones i sempre que implique a un mínim del 50% dels membres del claustre, per a centres d'Educació Infantil, Educació Primària i Formació de Persones Adultes, o un mínim del 50% dels departaments implicats, en centres d'Educació Secundària i Ensenyances de Règim Especial.
  • El treball es realitzarà al llarg del curs escolar amb sessions formatives entre 90 i 150 minuts de duració.
  • Els projectes comptaran amb una docència directa per part de formadors externs al centre o centres participants, amb una duració mínima del 30% fins a un màxim del 60% del total previst.
  • El centre podrà proposar en la seua sol·licitud de PFC la designació de formadors concrets, el currículum de la qual haurà d'adjuntar.
  • Per a l'avaluació final i posterior certificació, el coordinador del projecte haurà d'entregar la memòria final, els fulls de firmes, l'acta final amb el vistiplau de la direcció del centre, i els documents i materials elaborats al llarg del desenrotllament del PFC.