IV. Modalitats d'activitats de formació

MODALITATS DE FORMACIÓ: SESSIONS PRESENCIALS O A DISTÀNCIA


La definició de les activitats formatives inclourà de forma explícita les sessions presencials i la duració, atenent al següent criteri segons el percentatge d'hores presencials en cada modalitat

Activitats segons el percentatge d'hores presencials 

  • > 85% - Presencial
  • 85 % a 15% - Semipresencial
  • < 15% - A distància

Per a cada una de les activitats realitzades en cada modalitat, no es podrà establir una càrrega horària superior a

 

Máximo hores

Presencial

Semipresencial

A distància

Diàries

8 hores

Semanals

30 hores

10 hores (total)

8 hores

 

Simultaneïtat d'activitats

Article 17.2:
No es podrà participar en activitats formatives addicionals solapades en el temps si el còmput d'hores supera les 15 setmanals o es produïx coincidència entre sessions. Tindran preferència de participació, en igualtat de condicions, aquelles persones inscrites que no estiguen cursant cap altra activitat.