III. Detecció i anàlisi de necessitats formatives

És indiscutible el paper del professorat com a element determinant de la qualitat educativa. A més, en un model de formació adaptat a cada centre en particular com és este, el docent es convertix, també, en protagonista clau en el seu procés d'actualització professional. Els coordinadors de formació, amb l'ajuda de l'equip directiu i el claustre de professors del seu centre, han de detectar les necessitats de formació i, a partir d'elles, realitzar una proposta d'activitats formatives tenint en compte criteris generals com l'interés majoritari del claustre, les línies estratègiques de formació establides per la Conselleria d'Educació, els àmbits de treball en els diversos programes, plans, projectes, etc. del centre.


Es fa fonamental l'ús d'unes quantes fonts de detecció de necessitats, perquè la utilització d'una sola font (per exemple, una enquesta) pot donar una visió esbiaixada del panorama del centre i, a més,
pot incórrer en la confusió d'interés enfront de necessitat.


Entenem per interés la preferència concreta d'un docent en particular, que pot estar relacionada o no amb el context del centre educatiu i amb el seu pla estratègic d'actuació.

Entenem per necessitat aquell aspecte sentit com deficient i per al que fa falta una activitat que li done resposta o suport.


Només així les necessitats de formació permanent dels docents de qualsevol centre educatiu podran conjugar-se i definir-se d'una manera fidel i amb majors garanties que serviran per a la millora de la qualitat de l'ensenyança en les aules.