II. Les competències professionals docents

La professió d'ensenyar és, ho sabem, una de les més complexes. Per a facilitar el treball dels professors darrere de la qualitat és convenient acordar quins són els àmbits en què el docent necessita formació i destresa, aquells en què precisa ser "competente".

"Ser competent" pot entendre's com "ser capaç" de resoldre de manera eficaç les situacions de l'aula, l'ensenyança i tot el que esta comporta.


La societat actual és molt heterogènia i diversificada. Com més complex resulta el context, més necessitat existix de que els docents troben els mètodes per a afrontar els canvis del moment: canvis socials, d'accés a la informació, d'integració, etc. Trobar un consens sobre quins àmbits de competència li són propis al docent garantix que la formació inicial i permanent d'este col·lectiu done respostes a les exigències de la professió.


En este context, és molt conegut l'informe de les 10 competències professionals del docent de Philippe Perrenoud, que podem presentar a títol d'exemple.


Partint del concepte de competència com una capacitat de mobilitzar diversos recursos cognitius per a fer front a un tipus determinat de situacions, establix diversos aspectes o consideracions, entre els que es destaca l'afirmació que les competències professionals es creguen per mitjà de la formació i la pràctica experimentada.


Així, proposa deu famílies de competències:

  1. Organitzar i animar situacions d'aprenentatge
  2. Gestionar la progressió dels aprenentatges
  3. Elaborar i fer evolucionar dispositius de diferenciació
  4. Implicar els alumnes en els seus aprenentatges i en el seu treball
  5. Treballar en equip
  6. Participar en la gestió de l'escola Informar i implicar els pares
  7. Informar i implicar els pares
  8. Utilitzar les noves tecnologies
  9. Afrontar els deures i els dilemes ètics de la professió
  10. Organitzar la pròpia formació contínua


Esta agrupació, sens dubte, no és l'única possible; només es tracta de camps o dominis que s'expandixen i impliquen tota una sèrie de competències específiques lligades entre si a partir de situacions i relacions didàctiques quotidianes. En suma, pretén que el docent, més que aprendre conceptes en la seua formació permanent, busque reconstruir models mentals i esquemes de pensament. Es tracta de fer possible el canvi a partir de canviar les creences.