Grups de treball

 

El grup de treball és la modalitat de formació caracteritzada pel màxim grau d'autonomia. Està format per professors que pertanyen a un o més centres educatius del mateix o de diferent nivell i que compartixen determinades inquietuds relacionades amb l'elaboració i experimentació de materials curriculars, la innovació o investigació centrada en diferents fenòmens educatius o amb el tractament didàctic de temes específics.


La duració total serà com a màxim de 30 i un mínim de 20 hores. Només es podrà certificar un grup de treball per persona i curs escolar. Els requisits, calendari i altres característiques del grup de treball vénen establides per convocatòria anual i la sol·licitud haurà d'ajustar-se al que en ella apareix.


El CEFIRE estudia la seua viabilitat, assumix el seu seguiment i oferix els suports materials, formals i humans necessaris per a la realització eficaç del treball previst.

 

Encara que cada curs escolar s'haurà de consultar la corresponent convocatòria, estes són les característiques generals:

  • La coordinació recau en un dels integrants del grup. Una vegada finalitzat el treball, el grup confeccionarà una memòria en què s'arreplegue i avalue l'activitat exercida.
  • Els materials elaborats es realitzen en eXeLearning i podran ser publicats per la Conselleria d'Educació.
  • Els autors dels dits materials cedixen gratuïtament per escrit a la Generalitat els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, de l'obra que envien, per a tot el món i per la duració màxima actualment prevista en la llei per a la protecció dels drets cedits i amb facultat de cessió a tercers. Tal com consta en la corresponent convocatòria.
  • El nombre de participants en un grup de treball no pot ser inferior a 3 ni superior a 10. No s'admetran modificacions en el nombre de participants excepte baixes o canvi de coordinador. En cas de participants de diferents especialitats, s'haurà de justificar l'aportació de cada un dins de la seua especialitat.
  • El treball es realitzarà amb una duració mínima de tres mesos i amb una o més sessions setmanals d'un mínim de 90 minuts.
  • Es requerix una assistència continuada i activa, que es reflectirà per mitjà de les actes de cada sesión/y que haurà de ser, com a mínim, del 85%.
  • Una vegada rebuts la memòria final, les actes de reunió i els materials, l'assessor assignat emetrà una avaluació final del treball realitzat i de la consecució dels objectius.