Fonts i eines de detecció

Les diverses fonts de què podem obtindre dades que ens ajuden a definir el nostre programa d'actuació enfront de les necessitats que detectem podrien ser:

 1. Accions formatives que van quedar pendents de l'anterior PAF
 2. Accions formatives que l'Equip directiu considera fonamentals per al desenrotllament del Pla estratègic del centre
 3. Necessitats plantejades en el PE Projecte Educatiu en general i, específicament, en el PDE Pla de Desenrotllament Europeu basant-se en la millora contínua i la internacionalització
 4. Resultats d'una enquesta plantejada pel Coordinador de formació i distribuida/s entre tots els membres del Claustre de professors
 5. Resultats de l'última Avaluació de diagnòstic i resultats dels Plans de Millora implementats arran de la mateixa
 6. Àrees de millora detectades a partir de les Avaluacions, Autoavaluacions o Auditories realitzades o dels Plans de millora implementats (SGC Sistema de Gestió de Qualitat)
 7. Iniciatives generals de la Comunitat educativa plantejades a través del Claustre de professors, de la COCOPE o del Consell Escolar
 8. Necessitats individuals específiques plantejades per un professor o un departament del centre educatiu
 9. Necessitats planteadas/exigidas per l'Administració educativa de la Generalitat Valenciana


Les ferramentes i tècniques més freqüents per a ajudar-nos en la tasca són:

 • Les línies estratègiques del centre
 • L'observació directa de la vida acadèmica del centre
 • Qüestionaris, Enquestes, Formularis...
 • Retroalimentació
 • Discussió- estratègies de grups/ departaments/ equips de centre, etc.
 • Entrevista- anàlisi amb l'equip directiu, etc.
 • Informes i resultats d'avaluació de diagnòstic i altres
 • Etc.