Exemples d'activitats de formació en PAF

Vos presentem, com a exemple, una llista d'activitats de formació realitzades en diversos centres educatius a través dels seus propis PAF, desenrotllades en cursos anteriors.


CURSOS

 • Competència comunicativa en anglés: nivell inicial
 • Competència comunicativa en anglés: nivell intermedi
 • El desenrotllament de la competència comunicativa en anglés
 • Metodologies i vocabulari bàsic en anglés per alumnes d'Infantil i Primària
 • Moviments que ens ajuden a aprendre i ensenyar amb èxit
 • Dificultats lingüístiques, socials i emocionals en el context escolar
 • Noves tecnologies, ús de PDI i tablet en Infantil i Primària
 • Aplicació de les TIC en l'aula
 • Primers auxilis i malalties cròniques
 • La comunicació en l'aula: comunicació verbal i no verbal
 • Coaching educatiu per al professorat i equips directius
 • Intel·ligència emocional per al professorat
 • Lideratge per al professorat dins i fora de l'aula

JORNADES

 • Aproximació a la metodologia CLIL
 • Dimensió europea de l'educació, Projecte eTwinning
 • Gestió de l'estrés del professorat
 • Lògica-matemàtica: aproximació a una nova metodologia
 • Prevenció de riscos laborals per a docents
 • Recursos i competències TIC per a l'organització escolar i les tasques de Gestió Docent
 • Plans de Millora i Qualitat

TALLERS

 • Edició d'audio i vídeo
 • Formació inicial TIC: Writter i Moodle
 • Les TIC en l'atenció a les diferències individuals

PFC

 • Informatització i dinamització de la biblioteca a través del programa informàtic de biblioteca escolar
 • Incorporació de les TIC als processos d'ensenyança aprenentatge per mitjà de la millora de la competència digital docent
 • Les TIC en els processos d'ensenyança aprenentatge
 • Mètodes actius i estratègies didàctiques en el procés d'ensenyança aprenentatge de les llengües
 • Organització escolar i participació social
 • Realització d'un banc de recursos digitals
 • Tractament integral de llengua i continguts (TILC/CLIL)

GRUPS DE TREBALL

 • Aplicació del projecte plurilingüe en Educació Infantil
 • Computació en línia per a l'aula
 • Dinàmiques per a la resolució de conflictes en l'aula
 • Dinamització i concreció de blogs educatius Elaboració de materials per a l'aula d'audició i llenguatge i de pedagogia terapèutica
 • Elaboració de materials per a preparar les proves d'accés a la Universitat i accés a CFGS
 • Elaboració de materials per a desenrotllar el plurilingüisme en Educació Infantil
 • Elaboració de materials per a treballar l'actuació educativa d'èxit, grups interactius
 • La intervenció de la filosofia en l'ús de les xarxes socials i les TIC
 • Plurilingüisme per mitjà de la plàstica

SEMINARIS 

 • Enfocament integral i aplicació de la musicoteràpia en Educació Infantil i Primària
 • Escola inclusiva: atenció a la diversitat
 • Gestió de centres i qualitat educativa: el cicle de millora contínua
 • La biblioteca, punt de trobada de la comunitat educativa
 • La convivència en temps de xarxes
 • Organització de la biblioteca escolar
 • Tertúlia pedagògica dialògica sobre aprenentatge en la societat de la comunicació i la informació