Cursos

El curs és una modalitat formativa que contribuïx a l'actualització unipersonal del docent, tant en aspectes tècnics, com a científics, didàctics i metodològics, per mitjà d'aportacions d'especialistes.


Les característiques més rellevants de la modalitat curs són les següents:

 

  • El disseny del curs (objectius, continguts, temporalització, etc.) li correspon realitzar-lo al coordinador de formació en el centre, sempre en absoluta connexió amb el ponent del mateix.
  • El coordinador de formació realitzarà el seguiment, encarregant-se de la custòdia dels fulls de firmes i verificant el seu correcte desenrotllament.
  • La duració estarà compresa entre un mínim de 20 i un màxim de 100 hores.
  • El ponent i coordinador de l'activitat són els encarregats de l'avaluació. Serà indispensable la participació continuada i activa,con assistència obligatòria en la fase presencial (85% d'assistència) , així com la realització de les activitats obligatòries propostes.
  • Els cursos a distància podran incloure alguna sessió de caràcter presencial per a intercanvi i comunicació d'aprenentatges i experiències. El nombre màxim d'hores presencials no serà major del 15% del total. La part "no presencial" ha d'ajustar-se a l'annex II de l'Orde 6 65/2012, on es regula el seu desenrotllament a través d'una aula virtual (per exemple Moodle)