Continguts

1 Aproximació a les competències professionals del docent

2 La detecció de necessitats formatives. Estratègies i ferramentes

3 L'anàlisi de les necessitats de formació com a base d'elaboració del PAF

4 Les modalitats d'activitats formatives. L'adequació al context del centre escolar.