Anàlisi de necessitats

Es pot establir una diferència clara entre la detecció o avaluació de necessitats formativa i l'anàlisi de necessitats.

Este últim es referix al procediment de documentació d'informació que inclou tant la identificació de la necessitat com a la identificació de les causes de la necessitat. L'anàlisi de necessitats formatives oferix informació vàlida i fiable que permet saber dirigir les activitats formatives cap a la millora del centre educatiu.


Una vegada detectades i analitzades les necessitats de formació, fa falta:

1 Prioritzar necessitats

2 Seleccionar aquelles necessitats que requerixen formació

3 Determinar quins objectius de formació es desitja aconseguir

4 Establir quines necessitats és factible realitzar, en funció del nombre de persones interessades


En tot cas, centrant-nos en l'anàlisi de la informació extreta per algunes de les fonts prèviament recomanades, podríem tindre en compte els aspectes següents:

 1. Accions formatives que van quedar pendents de l'anterior PAF
  • Valoració de la pertinència i actualitat de les accions dissenyades en el curs anterior
 2. Accions formatives que l'Equip directiu considera fonamentals per al desenrotllament del Pla estratègic del centre
  • Definició de la millora que es pretén aconseguir per mitjà de la formació
  • Establiment d'un calendari d'actuacions que incloga la formació i la seua aplicació en l'aula, si és procedent
  • Urgència de l'aplicació de l'activitat formativa d'acord amb el Pla Estratègic del centre (curt, mig o llarg termini)
 3. Necessitats plantejades en el PE Projecte Educatiu en general i, específicament, en el PDE Pla de Desenrotllament Europeu basant-se en la millora contínua i la internacionalització
  • Coherència entre les línies estratègiques de formació i els senyals d'identitat del centre (definides per la seua M-V-V Missió, Visió i Valors) , els seus Projectes i Plans
 4. Resultats duna enquesta plantejada pel Coordinador de formació i distribuïda entre tots els membres del Claustre de professors
  • Percentatge del nombre de persones que responen al qüestionari
  • Atenció al nombre de demandants de cada activitat
  • Consideració de quin grup és l'objecte de cada activitat
  • Modalitat formativa més adequada al grup i necessitat
  • Cronograma de la formació.
 5. Resultats de l'última Avaluació de diagnòstic i resultats dels Plans de Millora implementats arran de la mateixa
  • Atenció al diagnòstic de les àrees avaluades amb pitjors resultats
  • Valoració i revisió, si és procedent, de les actuacions de millora dissenyades
 6. Àrees de millora detectades a partir de les Avaluacions, Autoavaluacions o Auditories realitzades o dels Plans de millora implementats (SGC Sistema de Gestió de Qualitat)
  • Desenrotllament (posada en marxa) de les mesures de millora de la qualitat i revisió de les mateixes
 7. Iniciatives generals de la Comunitat educativa plantejades a través del Claustre de professors, de la COCOPE o del Consell Escolar
  • Relació del centre docent amb l'entorn, implicació en tota la comunitat educativa.
 8. Necessitats individuals específiques plantejades per un professor o un departament del centre educatiu
  • Valoració de l'impacte que la formació (en este cas d'un número minoritari de docents) tindrà en el centre
 9. Necessitats planteadas/exigidas per l'Administració educativa de la Generalitat Valenciana
  • Apreciació de la participació en les activitats dissenyades o suggerides per l'Administració

A més cal prestar atenció al nombre de demandants de cada activitat, valorant la conveniència de triar unes activitats formatives enfront d'altres d'acord amb el número d'implicats en la formació i la repercussió que esta tindrà en l'aula.

No hem d'oblidar que la formació no és una finalitat en si mateixa, sinó un procés que ha de redundar en la pràctica de l'aula.

Per això és fonamental saber quins plans de futur projecten els professors que es formen. Un nombre elevat d'assistents a una activitat no vol dir que esta vaja a tindre més impacte en l'aula que una altra amb menys participants.