Omet navegació

6.6. Il·lustració amb finalitat docent o de recerca

Article 32.3.

«El professorat de l'educació reglada impartida en centres integrats en el sistema educatiu espanyol i el personal d'universitats i organismes públics de recerca en les seues funcions d'investigació científica, no necessitaran autorització de l'autor o editor per realitzar actes de reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments d'obres i d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, quan, no concorrent una finalitat comercial, es complisquen simultàniament les condicions següents:

a) Que aquests actes es facen únicament per a la il·lustració de les seues activitats educatives, tant en l'ensenyament presencial com en l'ensenyament a distància, o amb finalitat d'investigació científica, i en la mesura justificada per la finalitat no comercial perseguida.

b) Que es tracte d'obres ja divulgades.

c) Que les obres no tinguen la condició de llibre de text, manual universitari o publicació assimilada, llevat que es tracte de:

1r. Actes de reproducció per a la comunicació pública, incloent-hi el mateix acte de comunicació pública, que no supose la posada a disposició ni permeten l'accés dels destinataris a l'obra o fragment. En aquests casos s'haurà d'incloure expressament una localització des de la qual els alumnes puguen accedir legalment a l'obra protegida.

2n. Actes de distribució de còpies exclusivament entre el personal investigador col·laborador de cada projecte específic de recerca i en la mesura necessària per a aquest projecte.

A aquests efectes, s'entendrà per llibre de text, manual universitari o publicació assimilada, qualsevol publicació, impresa o susceptible de ser-ho, editada amb la finalitat de ser utilitzada com a recurs o material del professorat o de l'alumnat de l'educació reglada per facilitar el procés de l'ensenyament o aprenentatge.

d) Que s'hi incloguen el nom de l'autor i la font, llevat dels casos on resulte impossible.

A aquests efectes, cal entendre per petit fragment d'una obra, un extracte o una porció quantitativament poc rellevant sobre el conjunt d’aquesta.

Ni els autors ni els editors tindran dret a cap remuneració per la realització d'aquests actes».

D'altra banda, l'article 32.4 també permet actes de reproducció parcial, de distribució i de comunicació pública d'un capítol o d'un 10% d'una obra en determinades condicions, entre les quals es troba que aquests actes els faça en universitats o centres públics de recerca. Per tant, l'excepció d'aquest apartat quedaria fora per a docents d'àmbit no universitari.