Omet navegació

5. Durada de la propietat intel·lectual. Domini Públic

La propietat intel·lectual caduca. No és com un altre tipus de propietat que va passant de mans però sempre té un propietari. Des que l'obra és creada, hi ha un període de temps en el qual els drets de la propietat intel·lectual pertanyen a l'autor i a qui l'autor li haja cedit. Després d'un temps, el qual és diferent depenent del país, l'obra passa a ser de domini públic, En la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola aquest temps és de tota la vida de l'autor, més 70 anys transcorreguts després de la seua mort més el que quede d'any (l'1 de gener de l'any següent és quan passa l'obra a domini públic). No obstant això, el termini és de 80 anys per als autors morts abans del 7 de desembre de 1987 (als quals se'ls aplica la llei anterior).

Per domini públic s'entén la situació en què queden les obres quan expira el termini de protecció dels drets patrimonials. A partir d'eixe moment els drets d'explotació pertanyen a tota la societat, excepte els drets morals, els quals, com hem vist, sempre queden en titularitat de l'autor.

Cada 1 de gener es celebra el dia que certs autors entren en domini públic. Així per exemple, la Biblioteca Nacional té una pàgina web1 amb els autors actualment en el domini públic, així com un llistat2 amb els autors que van passar a domini públic en 2018. Així, estan en el domini públic, obres com les de Garcia Lorca (mort al 1936), moltes de les quals es poden trobar digitalitzades3 a la Biblioteca Nacional.

La Llei de Propietat Intel·lectual dedica el Capítol I, articles 26 al 30, a la duració dels drets d'explotació:

  • Article 26. Durada i còmput: «Els drets d'explotació de l'obra duraran tota la vida de l'autor i setanta anys després de la seua mort o declaració de defunció».
  • Article 27. Durada i còmput en obres pòstumes, pseudònimes i anònimes.
  • Article 28. Durada i còmput de les obres en col·laboració i col·lectives.
  • Article 29. Obres publicades per parts.
  • Article 30. Còmput de termini de protecció: «Els terminis de protecció establits en aquesta Llei es computaran des del dia 1 de gener de l'any següent al de la mort o declaració de defunció de l'autor o al de la divulgació lícita de l'obra, segons com pertocarà».

Lectura recomanada:


1 Autores en dominio público. Biblioteca Nacional de España (2017). Article en línia. http://www.bne.es/es/Servicios/InformacionBibliografica/AutoresDominioPublico/ [Consultat el 3 d'abril de 2018]

2 Listado de autores españoles en dominio público. Biblioteca Nacional de España (2017). http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Servicios/Informacion_bibliografica/autores-dominio-publico-2018.pdf [Consultat el 3 d'abril de 2018]