Omet navegació

4.3. Comunicació pública

Aquest acte és més utilitzat actualment perquè, per exemple, és el que fem quan posem a disposició de l’alumnat uns apunts penjats en alguna aula virtual, web, blog, etcètera.

Segons la llei espanyola s'entén per comunicació pública tot acte pel qual una pluralitat de persones puga tenir accés a l'obra sense prèvia distribució d'exemplars a cadascuna d'elles.

No es considerarà pública la comunicació quan se celebre dins d'un àmbit estrictament domèstic que no estiga integrat o connectat a una xarxa de difusió de qualsevol tipus.

La llei definix especialment i més en concret fins a onze actes de comunicació pública entre els quals destaquem:

  • Les representacions escèniques d’obres dramàtiques i musicals.
  • La projecció o exhibició pública de les obres cinematogràfiques i de les altres audiovisuals.
  • L'emissió d’obres per radiodifusió o per qualsevol altre mitjà que servisca per a la difusió sense fil de signes, sons o imatges.
  • La transmissió de qualsevol obra al públic per fil, cable, fibra òptica o un altre procediment anàleg, siga o no mitjançant abonament.
  • L'exposició pública d'obres d'art o les seues reproduccions
  • La posada a la disposició del públic d'obres, per procediments amb fil o sense fil, de tal forma que qualsevol persona puga accedir a elles des del lloc i en el moment que trie.