Omet navegació

4.1. Reproducció

S'entén per reproducció la fixació directa o indirecta, provisional o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, de tota l'obra o de part d'ella, que permeta la seua comunicació o l'obtenció de còpies.

És a dir, l’autor té dret a decidir si la seua obra es pot copiar o no, llevat dels casos previstos a les excepcions.