Omet navegació

3.2. Drets de caràcter patrimonial

Són aquells pels quals l’autor pot decidir quin ús es fa de la seua obra, normalment relacionats amb l’ús comercial o amb l’explotació econòmica de l’obra.

Cal distingir entre:

  • Drets relacionats amb l'explotació de l'obra o prestació protegida. Aquests drets es poden cedir a tercers, és el que es coneix com a Copyright. Aquesta cessió pot ser en exclusiva o no. Normalment, quan un editor compra els drets a un autor, ho sol fer en exclusiva per un període determinat de temps estipulat en un contracte.
  • Drets compensatoris, com el dret per còpia privada que compensa els drets de propietat intel·lectual deixats de percebre per raó de les reproduccions de les obres o prestacions protegides per a ús exclusivament privat del copista.