Omet navegació

2.2. Qui són els autors?

 

«Es considera autor a la persona natural que cree alguna obra literària, artística o científica».

És important remarcar el fet que l’autor sempre ha de ser una persona. Per exemple, no es pot considerar autor a un programa informàtic que ha fet una traducció d’una obra, en canvi, si la traducció l’ha fet un humà, aquest serà considerat l’autor de la traducció.

 

«Es presumirà autor, excepte prova en contrari, a qui aparega com a tal en l'obra, mitjançant el seu nom, signatura o signe que ho identifique».

«La condició d'autor té un caràcter irrenunciable; no pot transmetre's intervivos ni mortis causa, no s'extingeix amb el transcurs del temps, així com tampoc no entra en el domini públic ni és susceptible de prescripció»

«La propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor per l'únic fet de la seua creació»1. És a dir, perquè l’autor tinga drets no cal que faça res en especial més que «crear» una obra. Això vol dir que qualsevol obra publicada en qualsevol lloc té tots els drets reservats encara que no s’especifique.

Ara bé, hi ha altres subjectes (els que s’anomenen prestadors) que també poden ser titulars de certs drets com ara artistes, intèrprets o executants; productors de fonogrames; productors d’enregistraments audiovisuals; etc. En definitiva, gent que està en la cadena de difusió d’una obra i a la qual la llei també li reconeix drets d’explotació.


1Subjectes de propietat intel·lectual. © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Artícle en línia. https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/ca/areas-cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/sujetos.html [Consultat el 4 d'abril de 2018]