Omet navegació

1.2. Què s'entén per propietat intel·lectual?

Convé aclarir algunes diferències entre conceptes com «propietat intel·lectual», «drets d’autor» o «Copyright». La propietat intel·lectual es refereix a un concepte ampli de propietat (de béns intangibles) que inclouria les patents, els drets d’autor i les marques. Els drets d'autor són una forma de protecció per als autors d'obres originals incloent-hi obres literàries, dramàtiques, musicals, plàstiques i intel·lectuals. La idea de «dret d’autor» és un concepte dels sistemes de dret europeu en el qual es distingeixen entre dos tipus de drets: els morals i els patrimonials (tots dos els explicarem més endavant). La idea de Copyright (símbol ©) és un concepte del dret anglosaxó que només compren la part patrimonial dels drets d’autor.

Actualment, la legislació sobre drets d'autor canvia d'un país a un altre, encara que existeix una regulació de diversos aspectes en tractats internacionals, un dels quals és la Convenció de Berna1 per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques, signada en 1886.

La legislació espanyola sobre propietat intel·lectual només està referida al concepte «drets d’autor» donat que la protecció de patents i marques està legislada per la propietat industrial. Per tant, en aquest document utilitzarem el terme propietat intel·lectual per a referir-nos només a la part dels drets d’autor.

A l'estat espanyol, la propietat intel·lectual està regulada pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria2. Per a referir-nos a aquest text, utilitzarem, d'ara endavant, el terme «Llei de Propietat Intel·lectual» o bé LPI.