M1 Introducció i objectius

Introducció

La formació del professorat té com a finalitat principal la millora de la qualitat educativa i la consegüent repercussió en el procés d'aprenentatge de l' alumnat, centrant-se en aquelles competències professionals amb incidència en el fracàs escolar, la recerca de l'excel·lència i el desenvolupament de les potencialitats.

La transformació de la societat demana canvis en el procés d'ensenyament- aprenentatge i aquests no es poden abordar només des de la perspectiva de la formació inicial, ja que el professorat en actiu també necessita comptar amb ferramentes i estratègies per donar una resposta adequada a aquests canvis. Per això cal establir major quantitat i varietat d'oportunitats de desenvolupament professional, així com una planificació estructurada, contextualitzada i diversa, ja que la formació permanent no pot ser un fet individual i al marge de les aules.

Això suposa establir un nou model de formació del professorat en el qual tots els agents educatius adquirisquen un paper rellevant i col·laboren activament.

Als equips directius dels centres els competix el detectar, al claustre del professorat, les necessitats de formació tant a nivell de centre com a nivell individual, al professorat participar en les activitats de formació, avaluar el desenvolupament de les mateixes i traslladar els coneixements i competències adquirides a l'aula.

A l'administració, recollir i contrastar les demandes amb les deficiències detectades, establir les línies d'actuació, planificar les activitats, facilitar l' assessorament necessari, vetllar pel correcte desenvolupament i avaluar la seva implementació i impacte en els resultats

La normativa que analitzarem avança en esta direcció. Veurem com els centres educatius han d'assumir, a partir d'ara, un major protagonisme, detectant les necessitats i proposant les accions formatives del professorat per a la millora contínua del seu projecte educatiu, participant activament en el disseny dels seus plans formatius i assumint nous reptes com a part de la seua autonomia.

Objectius

  • Conéixer la nova normativa de formació del professorat, la figura del coordinador de formació i les funcions a exercir.
  • Conéixer la normativa relacionada amb l'organització del centre i de les diferents convocatòries de formació del professorat.
Last modified: Tuesday, 22 September 2015, 1:02 AM