Taula modalitats formatives

Què ésQui ho sol·licita i quan

Qui quan i com es concedix

Participants

durada

Pressupost i recursos que es poden demanar

Compromisos

Lloc de realització


Requisits per a la certificació


Més informació

Curs

Desenrotllament de continguts científics, didàctics, tècnics, culturals i pedagògics

Inscripció individual a la web del CEFIRE

CEFIRE al llarg del curs i per ordre d'inscripció si no esta destinat a un col·lectiu concret Inscripció individual a la web del CEFIRE

Determinat per la capacitat de l'espai o les condicions del curs a criteri del CEFIRE

de 20 a 100 hores

Pressupost i recursos del CEFIRE

Assistència al menys del 85% de la durada total i participació activa

El determina el CEFIRE

Fulls de signatures i
possible treball

CEFIRE

Jornada

Desenvolupament o divulgació de continguts científics, didàctics, tècnics, culturals i pedagógics

Inscripció individual a la web del CEFIRE

CEFIRE al llarg del curs i per ordre d'inscripció si no esta destinat a un col·lectiu concret

Determinat per la capacitat de l'espai o les condicions del curs a criteri del CEFIRE

De 8 a 20 hores

Pressupost i recursos del CEFIRE

Assistència al menys del 85% de la durada total i participació activa

El determina el CEFIRE

Fulls de signatures

CEFIRE

Taller

Exposar i compartir de forma pràctica bones pràctiques educatives com a reforç metodològic i didàctic.

Per convocatòria
del CEFIRE o de centre educatiu

CEFIRE o centre educatiu

Determinat per la capacitat de l'espai o les condicions del curs a criteri del CEFIRE
Poden ser del mateix centre o de més centres.

Entre 8 i 20 hores per activitat

Pressupost
aprovat pel Servici de Formació del Professorat (CEFIRE) o Centre Educatiu

Assistència d'almenys 85% de la durada total i participació activa.
Aplicació a l'aula

El determina el grup.

Oferta CEFIRE
Sol·licitud per part dels centres educatius
Fulls de signatures.
possible treball

CEFIRE

Seminari

Formació, al voltant d'un tema, entre iguals, que poden estar assessorats per un o més experts, a més del coordinador

El CEFIRE en els terminis estipulats

El CEFIRE, inspecció o la direcció d'un centre segons convocatòria anual del Servici de Formació

Poden ser del mateix centre o de diferents centres
(mínim 12)

30 hores

Pressupost,
Assistència tècnica, pedagògic i recursos materials del CEFIRE

Assistència al menys del 85% de la durada total i participació activa

Centre de treball o lloc públic que determini el grup
(autoritzat per la direcció)

Protocol de treball,
Fulls de signatures,
Actes de les sessions,
Memòria final i
Materials, si és el cas

CEFIRE

Grup de Treball

Grup de professors que es reunixen per desenrotllar un projecte de treball i elaborar materials, de manera autònoma

El CEFIRE en els terminis estipulats

El coordinador del grup
segons convocatòria anual del Servici de Formació

Poden ser del mateix centre o de diferents centres
(màxim 10)

30 hores en sessions d'un mínim de 90 minuts

Assistència tècnica, pedagògica i recursos materials del CEFIRE

Assistència d'almenys 85% de la durada total i participació activa a més, desenrotllar el projecte de treball i elaborar els materials que seran valorats

Centre de treball o lloc públic que determini el grup
(autoritzat per la direcció)

Protocol de treball,
Cessió de drets de publicació,
Fulls de signatures,
Actes de les sessions,
Memòria final i
Materials elaborats

http://www.cefe.gva.es/per/val/sfp_5002_convocformauto.asp

Projecto de Formació en Centres

La formació al centre sobre temes extrets de les seues necessitats que afecten i repercutisquen

El Servici de Formació en els terminis estipulats

Per convocatòria comunitària segons convocatòria anual del Servici de Formació

Un mínim del 60% del Claustre.
Excepcionalment l'esmentat percentatge podrà referir-se a una etapa, cicle, àrea o departament.
També pot ser intercentres

Entre 30 i 60 hores, repartides en sessions d'un mínim de 90 minuts

Pressupost i recursos del CEFIRE

Assistència d'almenys 85% de la durada total i participació activa
Aplicació a l'aula

Centre de treball

Projecte,
Acta d'aprovació del Claustre i del Consell Escolar,
Fulls de signatures,
Actes de les sessions,
Memòria final i
Materials, si és el cas

http://www.cefe.gva.es/per/val/sfp_43_convocformcent.asp

Estades en empreses

Estades de formació per al professorat d'ensenyaments professionals en empreses de la comunitat, organitzacions o institucions

El Servici de Formació en els terminis estipulats

Per convocatòria comunitària segons convocatòria anual del Servici de Formació

individual

Entre 30 i 50 hores

Ajudes per desplaçament

Assistència i participació activa

Empresa, institució o organització

Memòria final i certificat de l'empresa

http://www.cefe.gva.es/per/val/sfp_40_estanciasFP.asp

Programes europeus

La Comissió Europea ha proposat per al període 2014-2020 dos nous programes: Europa Creativa i Erasmus + que, una vegada aprovats pel Parlament Europeu entraran en vigor l'1 de gener de 2014.

El nou programa Erasmus + s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i englobarà totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.
En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.
Erasmus + integrarà els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i també els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més del Programa Joventut en Acció.

http://www.cefe.gva.es/eva/val/programaseuropeos.htm

Last modified: Tuesday, 24 September 2013, 8:51 AM