Tasca 1: Modalitats formatives / Tarea 1: Modalidades formativas

Com a aplicació pràctica dels coneixements adquirits en aquest bloc, proposem completar les següents plantilles utilitzant els necessitats formatives de claustre i individuals detectades en el teu propi centre.

________________________________________________

Como aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en este bloque, proponemos completar las siguientes plantillas utilizando las necesidades formativas de claustro e individuales detectadas en tu propio centro.