Topic outline

  • Unitat 1. Llibre de qualificacions / Unidad 1. Libro de calificaciones

  • Unitat 2. Qüestionaris / Unidad 2. Cuestionarios

  • Unitat 3. Treball cooperatiu / Unidad 3. Trabajo colaborativo

  • Unitat 4. Coavaluació /Unidad 4. Evaluación entre pares


  • Unitat 5. Seqüenciació condicional, rúbriques i insígnies / Unidad 5. Secuenciación condicional, rúbricas e insignias

  • -