Tema

L’objectiu general del curs és saber fer totes les inspeccions i verificacions elèctriques que ens demana el REBT abans de la posada en servei de dites instal·lacions, d’una manera pràctica, sabent utilitzar tots els equips que ha de tindre obligatòriament una empresa instal·ladora elèctrica així com saber implementar tota la documentació tècnica requerida.

Objectius

- Conèixer quines són les inspeccions i verificacions que s’han de fer a qualsevol instal·lació elèctrica en baixa tensió.

- Conéixer les instruccions tècniques del reglament que afecten les verificacions elèctriques i la posada en funcionament de les instal·lacions.

- Conèixer els equips necessaris que ha de tindre qualsevol empresa instal·ladora elèctrica.

- Saber utilitzar dits equips i fer les inspeccions d’una manera pràctica en una instal·lació elèctrica.

- Assimilar criteris teòric-practics que permeten a l'instal·lador detectar problemes funcionals de la instal·lació. 

- Saber complimentar la part de la documentació referida a dites inspeccions i verificacions que s’han de presentar als serveis territorials d'indústria, abans de la posada en funcionament de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió.