Objectius
  • Conèixer enfocaments metodològics per a l'ensenyança de llengües d'acord amb les propostes del Marc Comú Europeu de Referència i del Portfolio Europeu de Llengües.
  • Facilitar estratègies, tècniques i recursos per a l'ensenyança de llengües.
  • Integrar l'ensenyança/aprenentatge de llengües en el marc didàctic general.
  • Desenvolupar una percepció positiva i enriquidora de l'ensenyança de llengües entre l'alumnat.
  • Contribuir al desenrotllament de les competències bàsiques de l'alumnat des de l'àmbit lingüístic.
  • Afavorir una actitud positiva cap a les TIC com una eina fonamental de la competència comunicativa
  • Contribuir al desenvolupament de la competència digital del professorat a partir de les coneixement de la web 2.0
  • Facilitar recursos, estratègies i tècniques per a ser aplicats als centres educatius
  • Contribuir al desenvolupament de la competència lingüística i comunicativa
  • Analitzar la realitat de l'ús de les TIC per part de l'alumnat